Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Willebroek en zonder disconto.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden In geval er geen betaling volgt binnen de 14 dagen zal deze factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 50,00) en verwijlintresten gelijk aan 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag.

Artikel 3 – Protest Ieder protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven te geschieden. Met latere protesten kan geen rekening meer gehouden worden.

Artikel 4 – Betwistingen en afhandeling Alle betwistingen worden geregeld via Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil. Alle rechtsplegingskosten zijn steeds ten laste van de Klant. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is eveneens van toepassing.